Regulamin

REGULAMINU KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.  W RAMACH KAMPANII #SOLIDARNIZWYCIEZYMY

(„Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz uczestnictwa w konkursie zorganizowanym w ramach Kampanii #SolidarniZwyciężymy (dalej” Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu w ramach Kampanii #SolidarniZwyciezymy jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000466256, NIP: 7010374912, REGON: 146615458, kapitał zakładowy w wysokości 4.953.252.553 zł (wpłacony w całości) (dalej: „Organizator).
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i prawidłowy przebieg Konkursu jest Think Kong sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333041, NIP: 5272606512, REGON:141944105, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł  (dalej: „Think Kong”). 
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych Zgłoszeń (dalej: „Laureaci”), spośród osób, które wyślą Zgłoszenie (definicja określona w § 2 ust. 3 Regulaminu) wraz z inspirującą historią radzenia sobie z okolicznościami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (dalej: „Historia”). Historia może dotyczyć konkretnych osób, małych społeczności, przedsiębiorców lub przedsiębiorstw, dostosowujących się do nowych okoliczności, niosących bezinteresowną pomoc. Do konkursu autor może zgłosić siebie i swoją Historię, ale też kogoś, czyje działanie uważa za szczególnie godne wyróżnienia. Możliwe są następujące formaty (do wyboru): tekst / tekst + foto / tekst + video (link do YT).
 5. Na cele związane z niniejszym Konkursem Organizator wyznacza komisję konkursową, składającą się z ekspertów – przedstawicieli Organizatora oraz Think Kong (dalej: „Komisja Konkursowa”), która dokona oceny otrzymanych Zgłoszeń. Organizator ma prawo zaprosić do komisji konkursowej inne osoby lub instytucje, które ocenią zgłoszenia pod względem merytorycznym.
 6. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 22.06.2020 r. do odwołania.Okres ten nie obejmuje wydania nagród. 
 7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnicy nie muszą być obywatelami Polski. 
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego (dalej: „Zgłoszenie”) przez Uczestnika, w okresie wskazanym zgodnie z  § 3 ust. 3 
 4. Na Zgłoszenie składają się: 

1) wypełnienie dostępnego na Stronie Konkursuformularza z danymi osobowymi, 

2) wskazanie, czy Historia dotyczy przedsiębiorcy czy osoby prywatnej lub małej społeczności,

3) wskazanie tytułu Historii i wypełnienie pola opisu Historii poprzez przedstawienie Historii w maksymalnie 1.000 słowach,

4) dołączenie załącznika, będącego prezentacją Historii. Prezentacja może mieć formę zdjęcia lub pliku video, w postaci linka do filmu zamieszczonego na potrzeby Konkursu na portalu YouTube (dalej: „Załącznik”),

5) wskazanie fundacji, która ma zostać wsparta finansowo w przypadku wyróżnienia Zgłoszenia lub wybrania nagrody w postaci dodatkowej laureata promocji w mediach ogólnopolskich o adekwatnej wartości,

6) oświadczenie: 

a) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (§ 5 Regulaminu),

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora treści Zgłoszenia wraz z Załącznikiem, w związku z udziałem w Konkursie i na potrzeby Konkursu oraz wyrażenie zgody na publikację ewentualnego wizerunku Uczestnika, zawartego w Zgłoszeniu wraz z Załącznikiem;

c) o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz przystąpieniu do Konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

d) potwierdzające, że Uczestnikowi przysługują pełne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do Zgłoszenia (z uwzględnieniem  Załączników), w tym prawo do wykorzystania ich na cele Konkursu, z zastrzeżeniem, że zostały one wykonane osobiście, bez niedozwolonych zapożyczeń oraz nie naruszają praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. W ramach niniejszego oświadczenia, Uczestnik przyznaje także, że posiada wszelkie niezbędne zgody, w tym prawo do udostępniania wizerunku osób, których wizerunek pojawia się w treści Zgłoszenia, w tym w Załączniku,

e)   o wyrażeniu zgody na udostępnienie przez Organizatora Zgłoszenia wraz z Załącznikiem na Stronie Konkursu oraz fanpage’u Organizatora, wraz z danymi osobowymi Uczestnika. 

f)  o nieodpłatnym i bezterminowym przeniesieniu na Organizatora licencji wzakresie obrotu Zgłoszeniem wraz z Historią i Załącznikiem, od momentu przesłania ww. materiałów na cele Konkursu,

g) o upoważnieniu Organizatora do rozpowszechniania Zgłoszenia wraz z Historią i Załącznikiem poprzez publiczne wystawienie, odczytanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz  zobowiązanie się, że Uczestnik nie odwoła ww. zezwoleń i upoważnień.

e) wybór opcji „wyślij Zgłoszenie”. 

 • Podane w Zgłoszeniu dane muszą być prawdziwe i aktualne. 
 • Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do Konkursu. W przypadku dokonania większej ilości zgłoszeń, brane będzie pod uwagę wyłącznie Zgłoszenie, które wpłynęło jako pierwsze. 
 • Zgłoszenie może być w języku polskim lub w języku angielskim.

§ 3 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z maksymalnie trzech tur. 
 2. O dokładnej liczbie  tur Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa, mając na uwadze liczbę, poziom oraz różnorodność otrzymanych Zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 3 powyżej, przyjmowane są w terminach określonych na Stronie Konkursu.
 4. Spośród otrzymanych Zgłoszeń, Komisja Konkursowa dokona w każdej turze wyboru nie więcej niż 6 najlepszych Zgłoszeń, w tym do 3 Zgłoszeń dotyczących osób i małych społeczności oraz do 3 Zgłoszeń dotyczących przedsiębiorców.
 5. Kryteriami wyboru Zgłoszeń są: 

a) sposób/stopień zmian wprowadzanych na potrzeby nowych okoliczności,

b) kreatywność i innowacyjność w ww. działaniach,

c) pomysłowość Zgłoszenia,

d) pomocniczo – liczba polubień pod zamieszczonym na Stronie Konkursu Zgłoszeniem wraz z ewentualnym Załącznikiem. 

6.     Ostateczną decyzję co do wyboru Laureatów Konkursu podejmuje Komisja Konkursowa. 

7.     Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Stronie Konkursu oraz poprzez poinformowanie Laureatów drogą elektroniczną, na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. 

8.     Zgłoszenia wraz z Załącznikiem będą prezentowane z opcją głosowania, w szczególności na Stronie Konkursu www.solidarnizwyciezymy.pl. Informacja o terminie oddawania głosów na zamieszczone Zgłoszenia, zostanie podana na Stronie Konkursu. 

 1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami przed ogłoszeniem wyników Konkursu.
 2. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wskazanego przez Organizatora, nie będą brane pod uwagę. 
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Organizator ma prawo wyeliminować na dowolnym etapie Uczestnika, co do którego ma uzasadnione podejrzenia o: podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, naruszenie praw autorskich osób trzecich, stosowanie jakiejkolwiek formy nieuczciwej rywalizacji (np. zdobywanie nieprawdziwych głosów), naruszenie lub próbę obejścia niniejszego Regulaminu. 
 5. Każde Zgłoszenie będzie przechodziło weryfikację Komisji Konkursowej. Zgłoszenia wraz z Załącznikami nie mogą zawierać linków reklamowych, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzących w uczucia innych. Organizator ma prawo wyeliminować na dowolnym etapie Uczestnika, jeżeli Zgłoszenie, w tym Załącznik do niego zawiera powyższe. 

§ 4 NAGRODY

 1. W Konkursie Laureatom przyznawana jest jedna z  następującychnagród:
 2. Artykuł / wywiad publikowany w mediach masowych, z udziałem Laureata i ewentualnie osoby/przedstawiciela przedsiębiorcy, którego dotyczy Historia zawarta w nagrodzonym Zgłoszeniu o wartości rynkowej 10.000 zł

lub

2) Środki finansowe ufundowane przez Organizatora w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych) z przeznaczeniem na wybrany cel, wskazany uprzednio w Zgłoszeniu.

(dalej: „Nagrody”)

 1. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagrody specjalnej dla Uczestnika, którego Zgłoszenie będzie najpopularniejsze pod względem liczby oddanych na Stronie Konkursu głosów, albo wyróżniające się w opinii Organizatora w inny sposób. W przypadku podjęcia decyzji w tym zakresie Organizator ogłosi ją na Stronie konkursu. 
 2. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu i ustali szczegóły wydania im Nagród. 
 3. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany Nagród na gotówkę, prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani prawo do zgłoszenia zmiany warunków odbioru Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczynleżących po stronie Laureatów Konkursu, a w szczególności w przypadku zmiany ich danych, o którychnie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. .
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. związanych z przeprowadzeniem Konkursu.Na cele marketingowe, dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie w celach marketingowych lub złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. się ochroną danych osobowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych jego danych (tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail) we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, niezależnie od ich formy, mających na celu propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, na stronie www.solidarnizwyciezymy.pl,  przez czas trwania Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Zgłoszenia oraz Załączniki uzyskane od Uczestników. 
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, z tytułu korzystania przez Organizatora ze Zgłoszenia, a w szczególności z roszczeniami związanymi z prawami autorskimi, Uczestnik zobowiązuje się do przejęcia na siebie odpowiedzialności z tytułu ww. roszczeń oraz podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się zastąpić Organizatora, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się także zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu powyższego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym. 
 4. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na Stronie Konkursu. 
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25czerwca 2020 roku i obowiązuje do czasu zakończenia działań związanych z Konkursem. 
 6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu przez czas trwania Konkursu, bez podania przyczyny. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieści przedmiotową informację wraz z aktualną treścią Regulaminu na Stronie Konkursu oraz prześle informację do Uczestników drogą elektroniczną na wskazane przez nich adresy e-mail. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie Konkursu. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu, w tym opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszeń i Załączników do nich.
 9. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi nie podlegają zwrotowi. 
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 11. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
 12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), rozporządzenia RODO oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli ilość otrzymanych Zgłoszeń będzie niewystarczająca lub w przypadku niezadowalającego poziomu Zgłoszeń Uczestników. 

O Tarczy

Organizatorem kampanii #SolidarniZwyciezymy jest Polski Fundusz Rozwoju - grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. PFR jest również organizatorem Tarczy Finansowej.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Liczba firm, które skorzystały z Programu:
345 905
Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach:
3 116 793
Za pośrednictwem banków firmy otrzymały:
60 504 661 423 zł

Dowiedz się więcej na stronie:
www.pfr.pl/tarcza